Phân Ưu

 

Phân Ưu

Nhận được tin buồn Phu Nhân của Niên Trưởng Đinh Mạnh Hùng
(Cựu Đề Đốc, Khóa 2 Hải Quân) là:


Trịnh Kim Ngân
Pháp Danh: Nguyên Tánh

đă từ trần ngày 17 tháng 2 năm 2003
tại thành phố Alexandria, Virginia, USA
hưởng thọ 66 tuổi

Xin thành thật chia buồn cùng Niên Trưởng Đinh Mạnh Hùng
và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn Bà Trịnh Kim Ngân
 
sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc


Hội Hải Quân và Hàng Hải
 Miền Đông Hoa Kỳ

 

 

 

Phân Ưu

Nhận được tin buồn Phu Nhân của Niên Trưởng Nguyễn Tạ Quang
(Khoá 12 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang,
Hội Trưởng Hội HQ&HH TRẦN QUANG KHẢI) là:

Vương Thị Kim Khánh
Pháp Danh: Diệu Quang

đă từ trần ngày 4 tháng 2 năm 2003
tại thành phố Myerstown, Pennsylvania, USA
hưởng thọ 59 tuổi

Xin thành thật chia buồn cùng Niên Trưởng Nguyễn Tạ Quang
và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn Bà Vương Thị Kim Khánh
 
sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc


Hội Hải Quân và Hàng Hải
 Miền Đông Hoa Kỳ